top of page

Thông Báo

Chiều nay 3/19/2020 Giáo Xứ Thánh Phêrô và Phaolô không có Lễ Thánh Giuse. 
Mọi lễ vào ngày Chúa nhật xin đọc thêm chi tiết dưới đây.

LỄ CHÚA NHẬT TIẾNG VIỆT TẠI GIÁO XỨ

 

Để có thể tiếp tục sự thờ phượng trong Giáo Xứ thời gian bệnh dịch, chúng ta sẽ theo phương cách điện toán như sau:

Thánh Lễ Việt Nam mỗi Chúa Nhật vẫn giữ nguyên lúc 10 giờ sáng. Tuy nhiên bà con không cần đi đến nhà thờ. Ai nhà gần trong vùng thì cứ ở tại nhà mình. Ai ở xa thì lái xe đến những chỗ đậu xe ở gần nhà thờ như Kroger, Walmart, trạm xăng v.v. hoặc một số ít có thể vào sân nhà thờ.

Mỗi gia đình sẽ mở Facebook để vào Livestream và sẽ dự lễ ở nhà hoặc trong xe của mình. Thánh Lễ sẽ kéo dài khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau đó mới tới phần rước lễ.

Những ai muốn rước lễ thì lần lượt đi vào nhà thờ. Cha Xứ và 1 Thừa Tác Viên sẽ túc trực tại nhà thờ cho đến 12 giờ trưa để trao Mình Thánh Chúa cho từng nhóm nhỏ.

Xin đừng vào đông người một lúc. Nếu thấy khoảng trên 10 người bên trong thì xin chờ ở ngoài.

Khẩn cầu Thánh cả Giuse bầu cử cùng Chúa gìn giữ mọi người được bình an trong tháng Thánh Giuse này.

Kim Sơn

 

HOW TO ATTEND VIETNAMESE MASS IN OUR PARISH

 

In order to be able to continue our parish service during the plague, we will follow the hi-tech approach:

The Vietnamese Sunday Mass remains the same schedule at 10:00 am. However, you do not need to go to church. Those who live nearby in the area, stay at home. Those who are far away may drive to parking places near the church like Kroger, Wal-Mart, gas stations, etc. or a few can park on the church yard.

Each family will open Facebook to enter the Livestream and will attend the Mass at home or in their vehicle. The Mass will last for about half an hour. Then comes the Communion part.

Those who want to receive Communion will go group by group to the church. I, myself with a Minister will wait for you in the church until 12 noon to give Communion to each small group.

Please don't get crowded at once! If you see more than 10 people inside, please wait outside.

May St. Joseph intercede with God to keep everyone safe during this Month of St. Joseph!

Kim Son

Xin bấm vào Facebook link dưới đây để tham dự Thánh Lễ trực tiếp lúc 10:00 sáng ngày Chúa Nhật
(Click on the Facebook link below to attend the Sunday Mass livestream at 10:00am)

Language:

bottom of page