top of page

CÁC MẪU ĐƠN CỦA GIÁO XỨ THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ

Đơn Xin Nhập Xứ Đạo

Đơn Ghi Danh Học Lớp Giáo Lý

Đơn Xin Lãnh Bí Tích Thêm Sức (Tiếng Anh)

Đơn Thăng Tiến Hôn Nhân

Đơn Xin Rửa Tội (Tiếng Việt)

Đơn Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

Đơn Ghi Danh Thiếu Nhi Thánh Thể

Hừng Đông Packing List

Đơn Xin Rửa Tội (Tiếng Anh)

Đơn xin học Giáo Lý Tân Tòng

Đơn Xin Xử Dụng Hội Trường

Đơn Ghi Danh Cắm TrạiHừng Đông

Đơn Ghi Danh Cắm Trại Daniel

Language:

bottom of page