CÁC MẪU ĐƠN CỦA GIÁO XỨ THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ

Đơn Xin Nhập Xứ Đạo

Đơn Ghi Danh Học Lớp Giáo Lý

Đơn Xin Rửa Tội (Tiếng Việt)

Đơn Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

Đơn Xin Rửa Tội (Tiếng Anh)

Đơn xin học Giáo Lý Tân Tòng

Đơn Xin Lãnh Bí Tích Thêm Sức (Tiếng Anh)

Language:

CONTACT

Address: 3115 East Victory Dr.

City: Savannah, GA 31404-4527

Phone: 912-354-4014

Email: kimsnguyen@juno.com

 

© 2015-2020 Sts. Peter and Paul | Savannah | GA